Home

previous arrow
next arrow
Slider

GUIDA OPPLEVINGAR PÅ INDRE OSTERØY OG OSTERFJORDEN

 

KLIKK HER : Opplev Indre Osterøy og Osterfjorden

 

IN ENGLISH HERE:   Explore-inner-Osterøy-and-the-Osterfjord

Guided tour—cultural heritage experience / kulturhistoriske opplevingar

CULTURE EXPERIENCES:

Tailor made guided tours – culture history experiences to various authentic environments.

I am born on the island Osterøy outside Bergen. This area has a lot of local history and culture to offer.

MJØSVÅGEN                                                                                                                                                           In the idyllic bay Mjøsvågen, you will find a protected seaside environment where cultural heritage is situated around the sheltered bay. Here you will find well-preserved old coffin factories, old metal workshops, a wooden shoe factory, metal foundry, furniture factory and an old dock from the historic periode when the small steam ships revolutionized communication and local trade.

In Mjøsvågen I can offer you:
• Storytelling from our industrial and cultural history
• An insight in the production of clogs at the historical Hosanger Treskoverkstad
• A visit to café Mjøsvågen Landhandleri for good food and drinks

In the summer season – from May to August –  I can offer you:
• Art exhibition by renowned artists in Gallery Mjøsvågen
• A visit to our Gallery Shop full of exclusive craftsmanship

Go to link:

Mjøsvågen

I can also take you on a guided tour to OTHER CULTURAL ATTRACTIONS AT OSTERØY:

Go to links:

Norlender  

Tøsse Mølle

Kleiveland gard

Klyvikje

Osterøy museum

Hamre kyrkje

Havråtunet

Bullahuset

IN AND AROUND BERGEN:

Go to links:

Hanseatisk museum

Bryggen i Bergen – https://no.wikipedia.org/wiki/Bryggen_i_Bergen

Bymuseet

Vestnorsk utvandringssenter

Kystmuseet i Øygarden

Salhus Trikotasjenuseum

 

NORSK

Guida turar – kulturhistoriske opplevingar

Kulturformidling, skreddersydde guida opplevingsturar – kulturhistoriske opplevingar til ulike autentiske miljø.

Eg kjem frå Osterøy utanfor Bergen, eit Norge i miniatyr med høge fjell og fjordar kring heile øya. Her er vakker natur og flotte kulturlandskap. Øya har mykje spanande å by på – lokal historie, kulturhistorie og forteljingar knytt til dei små bygdene og gardane der.

Eg tek deg gjerne med på ein guida tur i  Mjøsvågen, som er eit verna sjøhusmiljø. Her står kulturminna på rekke og rad rundt heile den lune vågen. Her finn me kisteverkstader, smier, treskofabrikk, metallstøyperi, møbelfabrikk og dampskipskai med restar etter eit meieri. Det har også vore røykeri, skraphandel, fargeri, ullskoproduksjon, knottproduksjon, strømpefabrikk og meir til – viktige attåtnæringar og eit eventyr av tiltakslyst og skaparglede gjennom generasjonar.

Gå til:

Mjøsvågen

Eg tek deg også gjerne med på andre interessante kulturopplevingar på Osterøy:

Gå til:

Norlender

Tøsse Mølle

Kleiveland gard

Klyvikje

Osterøy museum

Hamre kyrkje

Havråtunet

Bullahuset

I nabokommunane kan du besøke:

Gå til:

Vestnorsk utvandringssenter

Kystmuseet i Øygarden

Salhus Trikotasjenuseum

Hanseatisk museum

Bryggen i Bergen

Bymuseet

Genealogy – Anering – Slektshjul

Genealogy and Family heritage wheel – Family Tree:

dav

A family heritage wheel is a document that brings family lines back in time. The hand-written version excludes siblings and other relatives who are “sideways” in the family structure.

I also make family trees, as computer printout, where the siblings and more relatives are included.

During the efforts to trace ancestors, any information of interest that may come up will be registered. This includes pictures of people, houses or places associated with the current family.

A family heritage wheel or a family tree will help you find your roots and your identity. This will be a unique gift for you and your family

 

Anering /Slektshjul /Familietre:

Ein anering/slektshjul er eit handskrive dokument som fører slekta direkte bakover i tid utan å ta med søsken eller anna slekt som går ”tilsides” – altså berre rette linjer.

dav

Eg lagar også slektstre, som datautskrift, der søsken og slekt sidevegs også er med.

Undervegs i arbeidet med å finna slekta tilbake i tid, noterer eg ned alle opplysningar som kan vera av interesse. Finn eg bilete av personar, gardar eller stader knytt til den aktuelle slekta blir det òg teke med.

Ein anering eller eit slektstre hjelper deg å finna dine røter og din identitet.

Dette vil også vera ei heilt unik gåve til deg sjølv, familien, slekt og vener.

Roots and Heritage Travel – Slektsturisme

Roots and Heritage Travel – a journey for life!
Find your roots and relatives in the west coast of Norway

 

 

If you are a Norwegian-American or have Norwegian ancestors, that you want to find, then I maybe can help you to find your roots and relatives. I can offer you a tailor made, individual experience and help you to find the farm, village or town from which your ancestors once emigrated from. I can help you find your Norwegian family and contact them, and if possible arrange a meeting with members of your family.

I produce a family tree of your Norwegian family, and collect available photos and other information of interest.

I live at the West coast of Norway in Bergen in Hordaland County. I know this geographical area well. Based on my local knowledge, I can make your experience and journey more personal if you wish to visit Bergen. I will arrange for pick-up service at Bergen airport and arrange for your transport to your heritage sites or to other sites you want to visit in Bergen, in the Fjord- or in Mountain surroundings.

Based on your wishes, I can suggest a travel-proposal with price estimates or fixed price offers.

NORSK

Er du norskamerikanar, eller på anna vis har norske aner, og har planlagt ein tur til Norge for å finna dine røter og slekt? Då kan eg kanskje hjelpa deg. Eg kan tilby eit skreddarsydd, individuelt opplegg der eg vil prøva å finna garden, bygda eller byen dine forfedrar ein gong emigrerte frå. Deretter vil eg prøve å finna slekta di, eventuelt ta kontakt og arrangere eit møte med dei.

Eg konsentrerer området mitt i kommunane kring Bergen, då spesielt Osterøy og Nordhordland.

Eg bur i Bergen i Hordaland fylke. Eg arbeider med kulturhistorie, turisme, slektsgransking, kulturarv og lokal kultur. Eg kjenner best til det geografiske området kring Bergen, og kan difor gjera opplevinga og turen meir personleg for dei som kjem her. I Bergen kan eg sjølv henta «slektsturistane» på Bergen lufthamn og ta dei med dit dei skal.
Elles så kan du koma med ynskje for kva du vil oppleva i Bergen og omeign.

I tillegg kan eg lage ein anering/slektstre over di norske slekt, og samstundes samle på alle bilete og andre opplysningar av interesse som eg finn undervegs.

Utifrå kva du ynskjer kan eg laga eit opplegg og koma med prisforslag.

About R&H – Historikk

About me:

My name is Åse Nilssen. I was born in the village Tysse on the island Osterøy north-east of Bergen. In my thirties I moved to Bergen city with my family.
I started studies at the University of Bergen. My emphasis was on History, Sociology, Ethnology, Folklore, Art History, Culture Heritage and Culture Promotion, and I obtained my Master Degree in Culture-Science in 2007.

After graduation I have worked on community development, social entrepreneurship, cultural heritage projects and tourism.

With my experience from working with different projects in community development, tourism, cultural heritage and local culture at Osterøy, I arrange guided tours and experiences to cultural historical sites, both in Osterøy and in Bergen and surrounding municipalities. 

I have also worked with genealogy.
Besides work and studies, Genealogy has always been a passion and a big interest, and I have gained valuable experience in this field.
I have specialized in making detailed Family Heritage wheels/trees both written, and computer produced. I arrange tailor-made tours for all who are seeking their family roots in Norway and who want to explore the west coast of Norway and particularly the communities around Bergen.

I am also available on a consultancy  basis. Fees by prior arrangement. 

 

 

NORSK

Litt om meg sjølv:

Eg heiter Åse Nilssen og kjem frå Osterøy utanfor Bergen. I godt vaksen alder flytta eg til Bergen og tok til med studier. Eg var ferdig med ein mastergrad i Kulturvitskap ved Universitetet i Bergen i 2007. Der har eg mellom anna faga historie, sosiologi, etnologi, folkloristikk, kulturformidling og –vern og kunsthistorie. Etter eg var ferdig utdanna har eg blant anna arbeidd med lokalsamfunnsutvikling, reiseliv/ turisme, kulturformidling og -vern og slektsgransking.

Ved sida av arbeid og studier har eg hatt slektsgransking som min store lidenskap og hobby og har lang erfaring med det.
Eg har spesialisert meg på å lage aneringar/slektshjul/familietre anten skrivne for hand eller produsert på data.

Eg legg også til rette for slektsturisme, der eg kan skreddarsy, individuelle reiser for norsk-amerikanarar som vil finna sine røter og slekt i Norge, spesielt kommunane kring Bergen.

Med bakgrunn i masterutdanninga mi og ulike prosjektarbeid på Osterøy innan lokalsamfunnsutvikling, lokal kultur og kulturminne, kan eg tilby guida turar med formidling og opplevingar i kulturhistoriske miljø både på Osterøy og i Bergen.

Eg kan også utføra ulike konsulenttenester innan kulturvern og –formidling.

 

Nytt

Boka “Ein våg me veit um – Arbeidsliv ved Mjøsvågen”

Boka tek føre seg dei ulike næringsaktivitetane folket ved Mjøsvågen har drive fram gjennom tida. Gardsbruka var småe, og det var nødvendig med ulike attåtnæringar. Frå gamalt var det mange som var på bygningsarbeid. Seinare kom andre yrke til. Her var garvarar, fargarar, skreddarar, skomakarar, metallarbeidarar, landhandlarar, tekstilprodusentar og meire til. Men kanskje meir spesielt …

Opplev Indre Osterøy og Osterfjorden

Velkomen til Indre Osterøy og Osterfjord. Innover langs Osterfjorden, i den nordlege/ nordvestlege delen av Osterøy kommune, ligg grendene Hosanger, Fotlandsvåg, Tysse og Kleiveland. I Hosanger ligg den verna kulturhistoriske Mjøsvågen, Mjøsvågen Landhandleri  og tekstilverksemda Norlender. I Fotlandsvåg ligg Fjordslottet Hotel og Osterøy Ysteri, og på Tysse er Møllehuset, tidlegare Tøsse Mølle. Turen endar på …

Guided tour to Osterøy and the Osterfjord

  Welcome to Osterøy and the Osterfjord . Along the Osterfjord, in the north/ northwestern part of Osterøy municipality, lies the villages Hosanger, Fotlandsvåg, Tysse and Kleiveland. In Hosanger lies the historic Mjøsvågen, Mjøsvågen Landhandleri and Norlender Knitwear. Fjordslottet and Osterøy Ysteri are in Fotlandsvåg, and at Tysse is Møllehuset, the former Tøsse Mølle. The …

Genealogy — Slektsgransking

Genealogy and Family heritage wheel – Family Tree: More posts about Genealogy A family heritage wheel is a document that brings family lines back in time. The hand-written version excludes siblings and other relatives who are “sideways” in the family structure. I also make family trees, as computer printout, where the siblings and more relatives …